Prevádzkovateľ internetového obchodu je - InLinea, s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
InLinea, s.r.o.

Brezová 29, 924 01 Galanta
Slovenská republika

Prevádzka:

Vašinova 61, 949 01 Nitra

tel.: +421 917 516 271
email: info@najzoo.sk

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
Č.účtu/kód: 2940047596/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4004 7596
SWIFT: TATRSKBX


IČO:50 226 428
Spoločnosť nie je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170 Zodpovedný vedúci
Kontakt: info@najzoo.sk

Zapis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 37467/T

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 08:00 - 17:00 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár